www.2visions.cz :: Obchodní podmínky (28.11.2023 - 22:58)

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu provozovatele (dále jen „obchodní podmínky").

 

1. Vymezení některých pojmů

1.1. Provozovatelem je Ing. Jiří Tvaroh, se sídlem Vlkovice 9, 37373 Lišov, IČ: 76529169, kontaktní e-mail: foto@2visions.cz, který provozuje e-shop umístěný na webových stránkách www.2visions.cz/fotogalerie.html; provozovatel má při prodeji zboží postavení prodávajícího a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen jako „provozovatel");

1.2. Zákazníkem je fyzická osoba, jež prostřednictvím e-shopu projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží; zákazník jako kupující má postavení spotřebitele a je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník");

1.3. E-shop je internetový obchod provozovatele umístěný na webových stránkách www.2visions.cz/fotogalerie.html, kde může zákazník zakoupit zboží (dále jen „e-shop");

1.4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky provozovatelem; návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění zboží do e-shopu, smlouva se uzavírá v českém jazyce (dále jen „kupní smlouva");

1.5. Zbožím se rozumí fotografie a videozáznamy z promocí prodávané prostřednictvím e-shopu; zboží je k dispozici pouze v digitální podobě (dále jen „zboží");

1.6. Košík je zákazníkem vybrané zboží ke koupi (dále jen „košík").

 

2. Vznik zboží

2.1. Fotografie a videozáznamy vznikají během promoce. Zboží vzniká činností profesionálních fotografů a kameramanů, kteří se snaží odvést tuto práci za daných podmínek dle svého nejlepšího vědomí.

2.2. Zákazník je před konáním promoce upozorněn na možnost objednání zboží. Má-li zákazník konkrétní představu o podobě zboží, může ji před promocí konzultovat s fotografem a kameramanem. Provozovatel si vyhrazuje právo zboží prostřednictvím e-shopu nenabídnout, a to z důvodů technických problémů při dokumentaci promoce.

2.3. Zboží je obvykle nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu do 30 dnů ode dne konání promoce.

 

3. Koupě zboží

3.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká uzavřením kupní smlouvy.

3.2. Objednávka zboží je učiněna vybráním zboží do košíku a následným zasláním objednávky prostřednictvím e-shopu. Objednávka zákazníka se pro něho stává závaznou odesláním provozovateli.

3.3. Po vyplnění a odeslání objednávky obdrží zákazník od provozovatele e-mailem písemné potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje: jméno, telefon a e-mail zákazníka, identifikaci vybrané promoce, zvolený způsob platby, celkovou kupní cenu vč. DPH a stav objednávky.

3.4. Platbu kupní ceny je možné učinit těmito způsoby:
a) bankovní převod,
b) platba kreditní kartou (GOPAY),
c) GOPAY peněženka.

3.5. Po připsání platby na účet provozovatele bude zákazníkovi obratem na uvedený e-mail zaslán odkaz ke stažení zakoupeného zboží z internetu. Platnost odkazu je 48 hodin. Po úspěšném stažení je důrazně doporučeno vytvořit si záložní kopii zboží.

3.6. Zboží je zákazníkovi zasílána pouze v digitální podobě; v hmotné podobě není zboží zasíláno, pokud se individuálně provozovatel a zákazník nedohodnou jinak.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Provozovatel zákazníka upozorňuje, že zákazník nemůže ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy, neboť předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči.

 

5. Duševní vlastnictví, osobnostní práva

5.1. Zboží zveřejněné na webových stránkách https://www.2visions.cz/fotogalerie.html je předmětem duševního vlastnictví. Provozovatel je nositelem autorských práv ke zboží. Koupě zboží za účelem komerčního využití je zakázána.

5.2. Zákazník je povinen respektovat osobnostní práva ostatních účastníků promoce, kteří jsou na fotografiích a videích zachyceni.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.2. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě.

6.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

 

7. Reklamační řád

7.1. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že zákazník zjistí na zakoupeném zboží vadu, může zaslat reklamaci na e-mail: foto@2visions.cz, video@2visions.cz či poštou na adresu sídla provozovatele. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.2. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

 

8. Ostatní ustanovení

8.1. Provozovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

8.3. Obchodní podmínky může provozovatel měnit či doplňovat; změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

8.4. Právní vztahy provozovatele a zákazníka výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími. 

 

Obecné kontakty

Dotazy fotografování:

Jiří Tvaroh
foto@2visions.cz


Dotazy videozáznam:

Petr Baštář
video@2visions.cz

 

Provozovatel systému:

Ing. Jiří Tvaroh
Vlkovice 9, 373 73, Lišov
IČ: 76529169 

 
 
GDPR | Nastavení cookies